Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU  INTERNETOWEGO OHOBOHOO.PL

 

1.Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem strony internetowej ohobohoo.pl jest Paweł Kosicki prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem: ohobohoo Paweł Kosicki, Dębiny 48 (21-143 Abramów), NIP: 8261942053, REGON: 712488370 („ohobohoo”, „Sprzedawca”).
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronach Sklepu.
 3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres info@ohobohoo.pl, korespondencyjnie poprzez adres wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu lub pod numerem telefonu +48 694 892 761.
 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 

2.Definicje

 • Cena – całkowita kwota podana na stronie Sklepu, należna Sprzedawcy od Klienta z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dostawy wybranego przez Klienta Produktu lub Produktów. Cena obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane z zakupem Produktu, w tym koszty Dostawy.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
 • Klient – podmiot dokonujący zakupów Produktów, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – zakładka na stronie Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Produktów.
 • Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu, dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto Użytkownika zabezpieczone hasłem, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu– tj. złożonych Zamówieniach.
 • Login – adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Sklepu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu.
 • Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem.
 • Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.ohobohoo.pl .
 • Sprzedawca – Paweł Kosicki prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: ohobohoo Paweł Kosicki, Dębiny 48, 21-143 Abramów, NIP: 8261942053, REGON: 712488370; dane kontaktowe Sprzedawcy zostały podane w § 3 niniejszego Regulaminu.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Użytkownik – Klient posiadający Konto w Sklepie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

3.Założenie Konta

 1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ani do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 2. Rejestracja i zakładanie Konta następują poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie:
  1. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, hasło,
  2. w przypadku Przedsiębiorców: nazwa firmy, adres prowadzonej działalności/siedziby, NIP, REGON, numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, adres e-mail, hasło.

W przypadku, gdy adres do doręczeń jest inny niż adres zamieszkania (adres prowadzonej działalności/siedziby), niezbędne jest także wskazanie     adresu do doręczeń.

 1. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
 2. W ramach procedury rejestracji Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje hasło do Konta. Wymogi co do treści hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas rejestracji Konta.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) i hasła ustanowionego w formularzu rejestracji przez Użytkownika.
 4. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym ponosi Użytkownik.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.
 7. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów, w formie elektronicznej (mailowej), chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.
 8. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

 

4.Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga:
  1. urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej,
  3. włączonej obsługi Plików cookies,
  4. zainstalowania programu FlashPlayer.
 2. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

 

5.Składanie Zamówienia

 1. Składanie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest dla Klienta posiadającego aktywne Konto założone zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu lub poprzez złożenie zamówienia jako Gość -niezarejestrowany Użytkownik zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu.
 2. W celu złożenia Zamówienia jako zarejestrowany Użytkownik należy:
  1. utworzyć Konto – w przypadku złożenia pierwszego Zamówienia jako Użytkownik,
  2. zalogować się do Konta,
  3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  4. zaznaczyć pole „Kup teraz”,
  5. dokonać zapłaty za Zamówienie na wskazany numer konta bankowego Sprzedawcy.
 1. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta nieposiadającego Konta w Sklepie, należy postępować w kolejności jak podano niżej:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk: „Dodaj do Koszyka”,
  2. zaznaczyć pole “Kup teraz”,
  3. wpisać dane Klienta, adres dostawy,
  4. wybrać odpowiednią formę płatności,
  5. zaakceptować Regulamin,
  6. dokonać zapłaty za Zamówienie na wskazany numer konta bankowego Sprzedawcy.
 1. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola Formularza Zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.
 2. Po wypełnieniu Formularz zamówienia, Klient dokona wyboru odpowiedniej funkcji „złóż Zamówienie” znajdującej się na Formularzu zamówienia, co będzie równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia woli: „Niniejszym oświadczam, że akceptuję warunki zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, której przedmiotem są wybrane Produkty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.”
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w Formularzu zamówienia.

 

6.Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z postanowieniami § 5. Regulaminu.
 2. Zaakceptowanie przez Sprzedawcę Zamówienia następuje niezwłocznie po jego otrzymaniu. Zaakceptowanie Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Informacja o zaakceptowaniu Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku Sklepu płatności dokonanej przez Klienta.
 4. Sklep internetowy przedstawia aktualny stan magazynowy.
 5. Dostawa Produktu jest możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej.
 6. W przypadku niedostępności niektórych lub wszystkich Produktów objętych Zamówieniem albo braku możliwości realizacji Zamówienia w przewidzianym terminie z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, Klient będzie uprawniony wedle swego wyboru do:
  1. anulowania Zamówienia w całości, co będzie oznaczało zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia;
  2. anulowania Zamówienia w tej części, która nie może zostać zrealizowana, co będzie oznaczało zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji Zamówienia w zakresie objętym anulacją;
  3. ustalenia ze Sprzedawcą nowego terminu realizacji Zamówienia w tej części, której realizacja nie jest aktualnie możliwa.
 1. Jeżeli Klient nie wybierze żadnej z opcji zaproponowanych w ust. powyżej lub też nie będzie możliwe skontaktowanie się z Klientem ani telefonicznie, ani też za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w tej części, w której może ono zostać zrealizowane. W pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane.
 2. Klient może składać Zamówienie w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia lub realizację Zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

7.Wypożyczenie hamaka

 1. Wypożyczenie hamaka między Klientem a Sprzedawcą następuje po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z postanowieniami § 5. Regulaminu, z następującą różnicą- podczas dokonywania zamówienia należy w polu „uwagi” wpisać „WYPOŻYCZENIE HAMAKA”.
 2. Zaakceptowanie przez Sprzedawcę Zamówienia następuje niezwłocznie po jego otrzymaniu. Zaakceptowanie Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Informacja o zaakceptowaniu Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 3. Klient akceptuje następujące warunki wypożyczenia hamaka:
  1. Hamak zostaje wypożyczony na próbę na 21 dni, gdzie czas liczony jest od momentu dostarczenia hamaka na adres klienta
  2. Klient po upływie 21 dni, nie ma możliwości zwrotu Produktu na zasadach wypożyczenia
  3. W przypadku zwrotu hamaka pobierana jest kaucja w wysokości minimum 150 zł brutto (koszt obsługi, pralnia, zużyty zestaw montażowy oraz użytkowanie hamaka).UWAGA! Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W szczególności będą to sytuacje, w których Produkt zostanie zwrócony w stanie pogorszonym tj. zostanie w niewielkim stopniu uszkodzony. W przypadku zniszczenia produktu (np. rozdarcie, trwałe poplamienie) wykluczającego go z dalszego użytkowania i braku możliwości dalszej odsprzedaży, uzyskanie zwrotu należności nie będzie możliwe
  4. Konsument powinien odesłać Produkt oraz wypełniony „formularz zwrotu wypożyczonego hamaka” dostępny w zakładce „reklamacje i zwroty” na adres Sprzedawcy podany § 1 niniejszego Regulaminu, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia otrzymania Produktu
  5. Zwrot należności za wypożyczony Produkt następuje w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania Produktu

 

8.Płatność, dostawa, faktura

 1. Zamówione Produkty będą dostarczane Klientowi w formie wybranej przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, w tym poprzez Paczkomaty InPost, na adres wskazany w Zamówieniu przez Klienta, w zależności od miejsca dostawy i sposobu płatności.
  1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  2. przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy prowadzone w banku Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze 61116022020000000574392481 ,
  3. za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych PayU lub Tpay oraz PayPal- podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności,
  4.  płatność kartą kredytową lub debetową ( za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu

    świadczącego usługi przelewów elektronicznych PayU lub Tpay oraz PayPal)
  5. płatność przy odbiorze.
 2. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy i ich kosztów oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktury VAT elektronicznej w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

 

9.Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub innej osobie wskazanej przez niego.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przez wejście na stronę internetową ohobohoo.pl i kliknięcie w „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, które znajduje się w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 5. Konsument może również przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Sprzedawcy za pomocą poczty tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy, które zostały podane w § 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Odstąpienie od Umowy wywołuje następujące skutki:
  • Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą;
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  Produktu;
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem na konto bankowe Konsumenta podane w „oświadczeniu o odstąpieniu od umowy”, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami;
 1. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany § 1 niniejszego Regulaminu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego. W szczególności będą to sytuacje, w których Produkt zostanie zwrócony w stanie pogorszonym  i/lub niezdatnym do dalszego użytku oraz dalszej odsprzedaży jako produkt NOWY , tj. nosi ślady użytkowania; zostanie zabrudzony; rozdarty itd.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

10.Rękojmia oraz procedura reklamacji

 1. Przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty nowe.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) oraz Kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową. W przypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Celem realizacji reklamacji wadliwy Produkt należy przesłać na adres wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada Produktu jest nieistotna.
 6. Sprzedawca odpowiada za wady, które zostaną stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu. W przypadku stwierdzenia wady Klient będący Konsumentem powinien zawiadomić Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w terminie 1 roku od dnia jej wykrycia, wskazując na czym wada polega oraz preferowany sposób jej usunięcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. W przypadku, gdy zakupiony Produkt został nieprawidłowo zamontowany, tj. niezgodnie z instrukcją otrzymaną od Sprzedawcy, Sprzedawca nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z błędnym montażem.
 8. Reklamację należy zgłosić:
  1. drogą elektroniczną pod adresem mailowym: info@ohobohoo.pl, a reklamowany Produkt wysłać na adres podany w § 1 ust. 1 Regulaminu,
  2. pisemnie wraz z reklamowanym Produktem na podany w § 1 ust. 1 Regulaminu adres Sprzedawcy dołączając wypełniony „Formularz reklamacyjny”, który znajduje się w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 9. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację, oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą Produktu.
 10. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Konsumenta.
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany do Konsumenta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 12. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

11.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12.Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) i świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. Konto,
  2. umożliwianie Klientom zawierania Umów Sprzedaży (składania Zamówień), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  4. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu;
  5. podtrzymywanie sesji po zalogowaniu do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej,
  6. funkcja Newslettera dla Klientów, którzy wyrazili na niego zgodę na jego otrzymywanie.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Umowa o świadczenie usługi Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie usług Konta wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ohobohoo.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 4. Korzystanie z usługi zawierania Umów Sprzedaży rozpoczyna się z momentem złożenia Zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu i trwa do momentu jej realizacji.
 5. Korzystanie z usługi Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika, zgodnie z jego wolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Użytkownika do zamknięcia sesji – zamknięcia przeglądarki internetowej (usługa podtrzymania sesji po zalogowaniu).
 6. Korzystanie z usługi przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu rozpoczyna się z momentem uruchomienia przez Użytkownika strony Sklepu i trwa do momentu zakończenia sesji przeglądarki przez Użytkownika.
 7. Korzystanie z usługi newslettera rozpoczyna się w momencie zapisania się przez Klienta do tej funkcji. W przypadku chęci subskrybowania newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania Zamówienia, Klient powinien zaznaczyć zgodę na jego otrzymywanie oraz podać adres e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Sprzedawcy. Klient może w każdym czasie bez podania przyczyny zrezygnować z dalszej subskrypcji, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Klienta z usługi newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi newsletter, co może nastąpić w każdym czasie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedającemu w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedającego lub Sklepu Internetowego;
  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego;
  6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedającego kosztów w pełnej wysokości;
  7. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem,
  8. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  9. niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;
   • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedającego, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów;
  10. Postępowanie reklamacyjne dot. świadczenie usług drogą elektroniczną wymienionych w § 11 Regulaminu będzie prowadzone przez Sprzedawcę.
  11. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę przysługuje Klientowi przez okres 30 dni kalendarzowych od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje w przypadku: i) reklamacji pisemnej data nadania reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej lub data jej bezpośredniego złożenia w siedzibie Sprzedawcy, ii) reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  12. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Użytkownika, jak również wskazanie przyczyn reklamacji.
  13. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji, a jeśli reklamacja została wysłana przez Klienta pocztą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
  14. Klient ma prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

13.Ochrona danych osobowych oraz pliki cookies

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy z dnia 17 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@ohobohoo.pl lub pod numerem telefonu +48 694 892 761
 4. Szczegółowe informacje dot. Ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności i pliki cookies”.

 

14.Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona dla Klientów na stronie Sklepu.
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  3. zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych.
 5. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 6. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu nie oznacza nabycia przez Klientów jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 7. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.