Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

1.Odstąpienie od Umowy  sprzedaży przez Konsumenta

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub innej osobie wskazanej przez niego.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przez wejście na stronę internetową ohobohoo.pl i kliknięcie w „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, które znajduje się w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 5. Konsument może również przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Sprzedawcy za pomocą poczty tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy, które zostały podane w § 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Odstąpienie od Umowy wywołuje następujące skutki:
  • Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą;
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  Produktu;
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona  przelewem  na konto bankowe Konsumenta podane w „oświadczeniu o odstąpieniu od umowy”, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami;
 1. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany § 1 niniejszego Regulaminu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego. W szczególności będą to sytuacje, w których Produkt zostanie zwrócony w stanie pogorszonym  i/lub niezdatnym do dalszego użytku oraz dalszej odsprzedaży jako produkt NOWY , tj. nosi ślady użytkowania; zostanie zabrudzony; rozdarty itd.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

2.Rękojmia oraz procedura reklamacji

 1. Przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty nowe.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) oraz Kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową. W przypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Celem realizacji reklamacji wadliwy Produkt należy przesłać na adres wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada Produktu jest nieistotna.
 6. Sprzedawca odpowiada za wady, które zostaną stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu. W przypadku stwierdzenia wady Klient będący Konsumentem powinien zawiadomić Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w terminie 1 roku od dnia jej wykrycia, wskazując na czym wada polega oraz preferowany sposób jej usunięcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. W przypadku, gdy zakupiony Produkt został nieprawidłowo zamontowany, tj. niezgodnie z instrukcją otrzymaną od Sprzedawcy, Sprzedawca nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z błędnym montażem.
 8. Reklamację należy zgłosić:
  1. drogą elektroniczną pod adresem mailowym: info@ohobohoo.pl, a reklamowany Produkt wysłać na adres podany w § 1 ust. 1 Regulaminu,
  2. pisemnie wraz z reklamowanym Produktem na podany w § 1 ust. 1 Regulaminu adres Sprzedawcy dołączając wypełniony „Formularz reklamacyjny”, który znajduje się w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 9. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację, oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą Produktu.
 10. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Konsumenta.
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany do Konsumenta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 12. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
0