Polityka prywatności i Cookies

Polityka prywatności i Cookies

Polityka  prywatności i pliki cookies Sklepu ohobohoo

Informacje ogólne

Każda osoba korzystająca odwiedzająca stronę www.ohobohoo.pl („Ohobohoo”, „Sklep”) staje się automatycznie jej Użytkownikiem i przekazuje dane dotyczące swojej tożsamości. Strona Ohobohoo została przygotowana i jest administrowana przez Paweł Kosicki prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ohobohoo Paweł Kosicki Dębiny 48 (21-143 Abramów), NIP: 8261942053, REGON: 712488370 ( „Sprzedawca” lub Administrator”).

Wszelkie treści znajdujące się na stronie Ohobohoo chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Ohobohoo mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Ohobohoo szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich serwisów, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych Użytkowników są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Informujemy, że w ramach Sklepu mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze Sklepu w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od partnerów Ohobohoo („Partnerzy”), tj. stronom trzecim, z którymi Ohobohoo współpracuje bezpośrednio lub pośrednio, na przykład od strony technologicznej (np. Google, Facebook), reklamowej czy usługowej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Sklepu jest: Monika Kosicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ohobohoo Paweł Kosicki Dębiny 48 (21-143 Abramów), NIP: 8261942053, REGON: 712488370.

W ramach poszczególnych usług Sklepu zdarza się, że informacje przekazywane są również Partnerom.

Wobec powyższego Administratorami danych Użytkownika mogą być Partnerzy Ohobohoo w ramach skorzystania przez Użytkownika z ich usług za pośrednictwem Sklepu, w szczególności dotyczy to dostosowania oferty reklamowej, procesu realizacji wysyłek czy obsługi płatności.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy jedynie dane, które Użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z poszczególnych usług Sklepu. Są to przede wszystkim dane, które Użytkownik podaje w ramach formularzy, jak również dane, które pozostawia w ramach poruszania się po Sklepie, czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach cookies lub te które przekazuje w trakcie kontaktu z Administratorem.

W zakresie korzystania ze Sklepu przez Użytkownika przechowujemy również zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą m.in. publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania; liczby wysłanych przez serwer danych, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) w przypadku, gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik; informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Osoby niepełnoletnie

Osoby niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia) nie mogą przesyłać do Ohobohoo żadnych informacji bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Bez takiej zgody nie wolno im też dokonywać zamówień ani przeprowadzać żadnych innych transakcji, chyba, że na takowe zezwalają obowiązujące przepisy prawa.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania

  Cel przetwarzania

 

Podstawa prawna

Okres przechowywania
1. Założenie konta w Sklepie zgodnie z treścią Regulaminu. W tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do tego, abyś mógł założyć konto w Sklepiei korzystać z niego m.in. w celu weryfikacji prawidłowości danych czy przeglądu dokonanych zakupów, a także realizacji współpracy z Administratorem. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez okres świadczenia usługi Konta, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta w Sklepie lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem. Z wykorzystaniem Sklepu możesz zamówić produkt zgodnie z Regulaminem. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia będą przetwarzane po to, aby sfinalizować zakup. Dokonanie zakupu może mieć charakter zautomatyzowany. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO Przez okres realizacji umowy i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem lub po jej zakończeniu, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Podjęcie kontaktu z Administratorem. Niezależnie od tego, czy Użytkownik założył konto w Sklepie czy jest niezarejestrowanym Użytkownikiem, może się skontaktować z Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby zrealizować kontakt. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. W celu przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail w ramach newslettera. Przesłanie informacji handlowych polega na tym, że na wskazany dane przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub nr telefonu zostaje przekazana informacja handlowa lub marketingowa (m.in. w formie newsletter, sms). Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Użytkownika zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych). Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych). Po wskazanym okresie dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją uprawnień podmiotu danych wskazanych w RODO. Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej. Art. 6 ust. 1 lit c) RODO Do czasu realizacji uprawnień podmiotu danych (Użytkownika) oraz po tym terminie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Sklepie. Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do Sklepu i rozprowadzaniu złośliwych kodów, treści, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu Serwisu. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w Sklepie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Czy istnieje obowiązek podania danych przez Użytkownika?

Podanie jakichkolwiek danych osobowych w Sklepie jest całkowicie dobrowolne jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych usług lub żądań Użytkownika.

Odbiorcy danych

Dane dotyczące Użytkownika gromadzone z wykorzystaniem Sklepu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je zarówno na zlecenie Ohobohoo, w tym m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom obsługującym płatności czy dostawę towarów jak i innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminów.

Uprawnienia Użytkownika

Wobec przetwarzania danych Użytkownika przysługują mu konkretne uprawnienia. Każdy Użytkownik Sklepu posiada prawo do:

– wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;

– sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;

– żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody może on dodatkowo skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo do przeniesienia danych

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z prawa do przeniesienia dotyczących go danych.

Realizacja uprawnień

Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika są realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.

Uprawnienia Administratora

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej noty prawnej. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Pliki cookies

Pliki cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych strony Ohobohoo. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika. Administrator korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Sklepu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Administratorowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika. cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania ze Sklepu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności serwisów zintegrowanych ze Sklepem. Każdy z partnerów określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików cookies.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Dane kontaktowe

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji uprawnień Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach usług Sklepu prosimy kierować:

– pisemnie na adres: ohobohoo Paweł Kosicki, Dębiny 48 (21-143 Abramów)

– mailowo na adres: info@ohobohoo.pl

– telefonicznie pod numerem: 694 892 761